Het doel van de vereniging is het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de stad en het waken over de in Schiedam aanwezige historische monumenten.

Privacyverklaring

De HVS hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden. In dit document is het privacy beleid vastgelegd van de HVS waarin heldere en transparante informatie wordt geven over hoe de HVS omgaat met persoonsgegevens.

De HVS doet er alles aan om de privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De HVS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt onder andere met zich mee dat de HVS in ieder geval:

– De persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy reglement.

– verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor een adequate bedrijfsvoering.

– vragen om de uitdrukkelijke toestemming aan de leden-als de HVS deze nodig hebben- voor de verwerking van de persoonsgegevens, behoudens in de gevallen die overeenkomstig het doel zijn, dan wel rechtstreeks voortvloeien uit de wet, akte of reglement.

– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is.

– geen persoonsgegevens zal doorgeven aan andere partijen, tenzij dit voortvloeit uit de wet, akte of reglement.

– op de hoogte moet zijn van de rechten omtrent de eigen persoonsgegevens, en betrokkenen hier op willen wijzen en deze respecteren.

De HVS is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Indien er nog vragen zijn kan contact met de HVS worden opgenomen en kan dit via onderstaande contactgegevens: HVS Hoogstraat tav de secretaris.

Waarvoor verwerken de HVS persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door de HVS verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden (informatieverstrekking), het verzenden van het blad Scyedam en de inning van contributie. In het kader van dit doel is het voor het bestuur van de vereniging noodzakelijk een (digitaal) register aan te leggen van leden. Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: Naam, adres, woonplaats, telefoon, mailadres en banknummer.

Verstrekking aan derden

De gegevens die aan de HVS worden verstrekt worden aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, dan wel verplicht is op grond van de wet, akte of reglement.

Zo maakt de HVS gebruik van een derde partij voor verzending van ons tijdschrift Scyedam. De HVS verstrekt nooit persoonsgegevens aan andere partijen waarmee de HVS geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met de Ledenadministrateur maakt de HVS ter zake de nodige afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal de HVS de door de leden verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kan de HVS persoonsgegevens delen met derden indien de HVS daarvoor schriftelijk toestemming is verleend. De HVS verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

De HVS verwerkt uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De HVS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Gedurende de periode van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens bewaard. Na beëindiging van de het lidmaatschap worden de persoonsgegevens nog 12 maanden bewaard.

Beveiliging

De HVS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van de leden te beschermen.

Rechten omtrent uw gegevens

De leden hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die de HVS van betrokkene heeft gekregen voor zover dat niet in strijd is met enige wettelijke bepaling. Tevens kan betrokkene bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door de HVS of door de ledenadministrateur. Ook heeft betrokkene het recht de verstrekte gegevens door de HVS te laten overdragen aan betrokkene zelf of direct aan een andere partij indien gewenst. De HVS kan betrokkene vragen zich te legitimeren voor gehoor te kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht een lid een klacht hebben over de verwerking van de persoonsgegevens vraagt de HVS betrokkene hierover contact op te nemen met de HVS. Wordt onverhoopt geen bevredigende oplossing gevonden dan bestaat de mogelijkheid zich te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Mochten er nog vragen naar aanleiding van privacy policy van de HVS nog vragen bestaan neem dan contact met de HVS op.

Informatie

Nieuwe leden zullen door het bestuur of in opdracht van het bestuur op de hoogte worden gebracht van dit privacy beleid, door verstrekking van dit reglement. Tevens dienen nieuwe leden de toestemmingsverklaring, welke dient als grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens te ondertekenen.

Website

Deze website gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies

Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen onthouden worden.

Analytische cookies

De website gebruikt statistieken software om bezoekersaantallen en -gedrag op de website in kaart te brengen. Met als doel de website en uw gebruikerservaring te verbeteren. De gegevens die verzameld en bewaard worden zijn de geanonimiseerde IP-adressen van websitebezoekers.

Cookies uitschakelen en/of verwijderen

Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van de browser om te achterhalen hoe dit moet. 

Mogelijkheden die u hierin hebt:

  • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in de browser.  De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
  • Geef in de browserinstellingen aan dat u niet gevolgd wilt worden.
  • Je kunt geplaatste cookies kunnen altijd verwijderd worden uit de browser en eventueel kunnen ze per domein geblokkeerd worden.

Meer informatie over cookies: